สอบตรง (วุฒิ ปวส.)

คำถามการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทียบโอน (สอบตรงคุณวุฒิ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555

ลำดับที่ วันที่ คำถาม คำตอบ
1 ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน (สอบตรงคุณวุฒิ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไหนคะ คลิกที่นี่ค่ะ