การจัดการศึกษา

หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
    รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อ โดยใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาอยู่ระหว่าง 80-90 หน่วยกิต ยกเว้นหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์บางพระคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (เฉพาะหลักสูตร วศ.บ.) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อโดยเทียบโอนรายวิชา
  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
    รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ม. 6 เข้าศึกษาต่อ โดยใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาอยู่ระหว่าง 140-150 หน่วยกิต
  • หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
    รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ม.6 เข้าศึกษาต่อ โดยใช้เวลาเรียน 5 ปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ศึกษาทางสายศึกษาและสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

การวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทำการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา ที่นักศึกษาลง ทะเบียนเรียน ซึ่งจะต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้นๆ การวัดผลการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นระดับ (Grade) ดังนี้ คือ ระดับดีเยี่ยม (A)  ระดับดีมาก (B+ )  ระดับดี (B)  ระดับดีพอใช้ (C +)  ระดับพอใช้ (C)  ระดับอ่อน(D+ )  ระดับอ่อนมาก (D)  ระดับตก (F)  มหาวิทยาลัยจะนำผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์หน่วยกิตสะสม และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2537 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2545

View page »

GO01

ข้อมูลศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ดูได้ ที่นี่ http://www.grad.rmutt.ac.th/

View page »

ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดการศึกษาระบบ “ทวิภาค” โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 18 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย ภาคการศึกษาที่สอง ตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 18 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย การศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาที่ไม่ได้บังคับ โดยใช้เวลาศึกษา 6-9 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดการเรียนการสอนภาคสมทบ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาที่ขาดแคลน

View page »

ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ (เรียนเต็มเวลา) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนไม่เต็มเวลา) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ

View page »

ลักษณะวิชาชีพ

View page »

สาขาวิชาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทางวิชาชีพที่เน้นการปฎิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยคณะต่างๆ 10 คณะ  และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามความถนัดในวิชาชีพ รวมถึงความสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานต่างๆ โดยเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้ ปริญญาตรี 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม และ ม.6 วิทย์-คณิต หรือกลุ่มสาขาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้ วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการวิศวกรรม/ วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ/ วิศวกรรมพลาสติก/ วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมสำรวจ/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมเกษตร-วิศกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/ วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมดินและน้ำ/ วิศวกรรมอาหาร/ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-การผลิตเส้นใยสังเคราะห์/ วิศวกรรมพอลิเมอร์/ …

View page »