การวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทำการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา ที่นักศึกษาลง ทะเบียนเรียน ซึ่งจะต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้นๆ
การวัดผลการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นระดับ (Grade) ดังนี้ คือ

  • ระดับดีเยี่ยม (A) 
  • ระดับดีมาก (B+ ) 
  • ระดับดี (B) 
  • ระดับดีพอใช้ (C +) 
  • ระดับพอใช้ (C) 
  • ระดับอ่อน(D+ ) 
  • ระดับอ่อนมาก (D) 
  • ระดับตก (F) 

มหาวิทยาลัยจะนำผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์หน่วยกิตสะสม และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2537 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2545