ระยะเวลาการศึกษา

  • นักศึกษาภาคปกติ (เรียนเต็มเวลา) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
  • นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนไม่เต็มเวลา) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ