ลักษณะวิชาชีพ

กลุ่มครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแต่ละสาขาวิชา นอกจากนั้นยังศึกษาทั้งวิชาชีพวิศวกรรม และยุทธศาสตร์การสอนวิชาชีพช่าง อุตสาหกรรม มีวิชาในหลักสูตร ค.อ.บ.บังคับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อฝึกการใช้ชีวิต เป็นครูช่างอุตสาหกรรมในอนาคต นักศึกษา จึงมีทั้งความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดวิชา ที่ศึกษามาให้กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต : ค.อ.บ. (ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บต่อท้าย) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

View page »

กลุ่มคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย : คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย การออกแบบการตัดเย็บและให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิต ตามระบบ อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทดสอบคุณภาพเส้นใยและสิ่งทอ การออกแบบลายผ้า การให้สีเพื่อการทอ การย้อม และการพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาเอกผ้าและเครื่อง แต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย- ออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ : คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา วิเคราะห์ วิจัย มีทักษะในการประกอบอาหาร สามารถดำเนินธุรกิจด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิด ริเริ่มในการผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน สามารถจัดบริการและถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งมีสาขาวิชาเอกที่เปิดสอนคือ สาขาวิชาเอกอาหารและโภชนาการ และอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา : คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ วิธีการและทักษะในวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะนำไปสอนในระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เน้นทั้งทางด้านเนื้อหา วิชาชีพและเทคนิควิธีการสอนงานประดิษฐ์ต่างๆ การพัฒนางานในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเอก คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ สาขาวิชาครอบครัวศึกษา …

View page »

กลุ่มนาฏศิลปและดุริยางค์

สาขาวิชานาฏศิลปและดุริยางค์ศึกษา : ศษ.บ. (ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บต่อท้าย)ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำแนกออกเป็น 6 สาขาวิชาเอก คือ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดุริยางค์ไทย ดุริยางค์สากล คีตศิลป์ไทย และคีตศิลป์สากล การเรียนการสอนจะเน้นการสอนวิชาทางการศึกษา วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ โดยเน้นเทคนิคการสอนและการปฏิบัติแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้เกิดทักษะในวิชาชีพ โครงการจัดทำกิจกรรมในหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงผลงาน การบรรเลงขับร้องและศิลปการแสดงต่อสาธารณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงและการบรรเลงทั้งในเวลาและนอกเวลา เพื่อฝึกปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการเป็นผู้สอนและเป็นผู้แสดงในสายวิชาชีพศิลปการแสดง สาขาวิชาดุริยางค์ : ศ.บ. (ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บต่อท้าย) จัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปบัณฑิต จำแนกออกเป็น 2 สาขาวิชาเอก คือ วิชาเอกดนตรีสากล และดนตรีไทย การเรียนการสอนเน้นด้านการสอนทั้งวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ โดยเฉพาะเน้นด้านภาคปฏิบัติ และนักศึกษาอาจจะต้องแสดงผลงานแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในหลักสูตร ได้แก่ การบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงรวมดุริยางค์ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ

View page »

กลุ่มบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาวิชาธุรกิจศึกษา: บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) เนื่องจากครูธุรกิจก็คือนักธุรกิจชั้นครู ดังนั้นผู้ที่เข้าศึกษาในสาขานี้จึงควรเป็นผู้มีระดับสติปัญญาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นนักธุรกิจที่ดีถึงขั้นที่สามารถสอนผู้อื่นให้เป็นนักธุรกิจที่ดีได้ ประกอบด้วยสาขาวิชาธุรกิจศึกษา-การตลาด, ธุรกิจศึกษา-การบัญชี, ธุรกิจศึกษา- การเลขานุการ, ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการตลาด : บธ.บ. (การตลาด) การเรียนการสอนจะเน้นด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารงานขาย การบริหารการตลาด การวิจัยตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น สาขาวิชาการจัดการ : บธ.บ. (การจัดการ) เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมของคน สามารถที่จะทำให้คนทำงานร่วมกันในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหาร การวิเคราะห์โครงการ เป็นต้น ประกอบด้วยสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ-การจัดการสำนักงาน,การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (1) และการจัดการ- การจัดการ-อุตสาหกรรม (2) สาขาวิชาการบัญชี : บธ.บ. (การบัญชี) เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้หลักเกณฑ์ วิธีการที่ใช้ในการจดบันทึก รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กิจการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่สรรพากร …

View page »

กลุ่มวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี : วท.บ. (เคมี) ศึกษาเกี่ยวกับหลักวิชาเคมี มุ่งเน้นให้มีความรู้กว้างขวาง ฝึกให้นักศึกษามีทักษะและความชำนาญในเชิงปฏิบัติการทางเคมี พัฒนาแนวความคิดและส่งเสริมความคิด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : วท.บ. (คณิตศาสตร์) เน้นทางด้านการศึกษาวิชาหลักของคณิตศาสตร์และการประยุกต์คณิตศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์เชิงจริง พืชคณิตนามธรรม แคลคูลัส ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และเหตุผลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม และความเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในเชิงคณิตศาสตร์ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโท ทางการสอนคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และการประกันภัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ :วท.บ . (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เน้นการเรียนการสอน เชิงวิชาการ (AcademieDegree) ให้ผู้เรียนมีความรู้ และมีทักษะ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การประมวลผลข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล และ การพัฒนาซอฟร์แวร์ เป็นต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ : วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) เน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการเฉพาะการด้าน (Profesional Degree) มี 5 ด้าน คือ …

View page »

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งศึกษาในเรื่องของการออกแบบและก่อสร้างฐานราก อาคาร สะพาน ถนน เขื่อน รวมทั้งการบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ : วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ) ศึกษางานด้านสำรวจเฉพาะแปลงสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศที่ดิน ด้านสำรวจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเขียนแผนที่ ด้านสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ ดาวเทียม เป็นต้น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ระบบผลิตส่งจ่ายและจำหน่ายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง การออกแบบ การควบคุมระบบเครื่องวัดและการควบคุมกระบวนการ เป็นต้น สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม- โทรคมนาคม : วศ.บ. (วิศวกรรมเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม) การศึกษาเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าสื่อสาร รวมทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจสื่อสาร และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) การศึกษาเน้นในเรื่องของการศึกษาระบบเครื่องกลต่าง …

View page »

กลุ่มศิลปกรรม

กลุ่มศิลปกรรมจะเน้นกระบวนการเรียนการสอนอันเป็นแม่แบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะ ค้นหารูปแบบวิธีการเฉพาะตน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ และการอนุรักษ์ การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยเปิดสอน        หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) ในสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาเครื่องปั่นดินเผา สาขาวิชาเครื่องหนัง สาขาวิชาหัตถกรรม

View page »

กลุ่มศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เทคนิควิธีการจัดนำเที่ยว หลักการเป็นมัคคุเทศก์ สาขาวิชาการโรงแรม : ศศ.บ. (การโรงแรม) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการโรงแรม ศึกษาด้านการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม ศึกษาหลักและวิธีการจัดบริการที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล : ศศ.บ. (ภาษาอังฤกษเพื่อการสือสารสากล) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนำไปประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพูด การฟัง อ่าน เขียน และแปลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒธรรมของเจ้าของภาษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามความถนัดในสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษา เช่น เป็นมัคคุเทศ การจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม หรือเป็นเลขานุการ ทำงานเกี่ยวกับงานแปลและงานล่าม และนอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ แนวทางศึกษาต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

View page »

กลุ่มศึกษาศาสตร์

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ผู้ที่เข้าศึกษาจะมีความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะเชิงปฏิบัติการ ในหมวดวิชาเฉพาะสาขา อาทิหลักการและทฤษฎีด้านการสื่อสาร การจัดการ และการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การใช้และควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ทางการศึกษา อาทิ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สไลด์เอนกทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อทางคอมพิวเตอร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา : ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ผู้เข้าศึกษาจะมีความรู้และทักษะด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์กราฟฟิค การวิเคราะห์การออกแบบระบบ การผลิตสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบการจัดฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

View page »

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม : สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการทำงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีประกอบอาคาร การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทักษะในการจัดการโครงงานก่อสร้าง โดยคำนึงถึงการควบคุมต้นทุน การควบคุมเวลา และการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้สำเร็จได้อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรขององค์กรอุตสาหกรรม ก่อสร้างให้สามารถปฏิบัติงานผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในระดับสากล สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน : สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและสุนทรียภาพที่เหมาะสม โครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ รวมถึงการออกแบบเครื่องเรือนการออกแบบและเขียนแบบการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง

View page »

กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์

กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และสร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดสู่การประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้นักศึกษายังต้องออกไปฝึกงานนอกสถานที่ และในภาคเรียนสุดท้ายต้องทำงาน Project ดังนั้น นักศึกษาจึงมีทั้งความรู้และความสามารถด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้เป็นอย่างดี โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

View page »

กลุ่มเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์ : วท.บ. (พืชศาสตร์) ศึกษาเกี่ยวกับพืชศาสตร์ด้านต่างๆ การเลือกพื้นที่และแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ การย้ายปลูก การขยายพันธุ์พืช ศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อม ดินและน้ำ ศัตรูพืชที่มีต่อการผลิต การเขียนแบบ และการออกแบบ การจัดสอน การจำแนกลักษณะทางเกษตรศาสตร์ การผลิต การเขียนแบบและการออกแบบ การจัดสอน การจำแนกลักษณะทางเกษตรศาสตร์ การผลิต และเน้นวิทยาการ หลังการเกี่ยวพืชสวน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : วท.บ. (สัตวศาสตร์) ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานต่าง ๆ ทางด้านพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง สรีรวิทยา พันธุกรรม ศึกษาถึงสาเหตุ อาการ การวินิจฉัยและการรักษาโรคต่างๆ ระบบการผสมพันธุ์ และการปรับปรุงพันธ์ สาขาวิชาเกษตรศึกษา : วท.บ. (เกษตรศึกษา) เน้นการศึกษาวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาให้มีความพร้อมในการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้าน (วิชาเอก) และการสอนวิชาพื้นฐานซึ่งทางด้านวิชาเกษตรศึกษา เรียกว่า “วิชาการศึกษาทั่วไป” ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาต่างๆ คือ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร: วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) …

View page »

กลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อที่จะผลิต นักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ วิจัยเทคนิควิธีการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตสื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดสอนสาขาวิชาเอกดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ : ทล.บ. (การถ่ายภาพและภาพยนตร์) การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์โดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพเฉพาะสาขา และกลุ่มวิชาชีพเลือก อาทิ การวางแผนก่อนการผลิต (Preprocuction Planning) เทคโนโลยีภาพสี (Color Photographic Technology) การเขียนบท (Script Writing) เทคนิคการผลิตภาพยนตร์(Film Production Techniques) มัลติวิชั่น (Multivision) และการผลิตรายการโทรทัศน์(Television Production) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ : ทล.บ. (การพิมพ์) การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะในเทคโนโลยีการพิมพ์ทั้ง 3 ด้านคือ           1. ด้านเทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์ (Pre-Press Production) เน้นให้ความรู้ในด้านการออกแบบ การถ่ายภาพ การผลิตต้นฉบับเพื่องานพิมพ์ การผลิตฟิล์ม การแยกสี การแก้ไขสี …

View page »

หลักสูตร INTERNATIONAL PROGRAM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้เปิดสอนโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอย่าง มีทักษะ และเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพ พร้อมกับมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานกับองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดสอนที่คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ การจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร และดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและ ต่างประเทศ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปิดสอนวิชาเอกดังนี้ Accounting Marketing Information System International Business Management  Business Engineering Business English คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. พณิชยกรรม ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

View page »