กลุ่มนาฏศิลปและดุริยางค์

สาขาวิชานาฏศิลปและดุริยางค์ศึกษา : ศษ.บ. (ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บต่อท้าย)ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำแนกออกเป็น 6 สาขาวิชาเอก คือ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดุริยางค์ไทย ดุริยางค์สากล คีตศิลป์ไทย และคีตศิลป์สากล การเรียนการสอนจะเน้นการสอนวิชาทางการศึกษา วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ โดยเน้นเทคนิคการสอนและการปฏิบัติแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้เกิดทักษะในวิชาชีพ โครงการจัดทำกิจกรรมในหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงผลงาน การบรรเลงขับร้องและศิลปการแสดงต่อสาธารณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงและการบรรเลงทั้งในเวลาและนอกเวลา เพื่อฝึกปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการเป็นผู้สอนและเป็นผู้แสดงในสายวิชาชีพศิลปการแสดง

สาขาวิชาดุริยางค์ : ศ.บ. (ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บต่อท้าย) จัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปบัณฑิต จำแนกออกเป็น 2 สาขาวิชาเอก คือ วิชาเอกดนตรีสากล และดนตรีไทย การเรียนการสอนเน้นด้านการสอนทั้งวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ โดยเฉพาะเน้นด้านภาคปฏิบัติ และนักศึกษาอาจจะต้องแสดงผลงานแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในหลักสูตร ได้แก่ การบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงรวมดุริยางค์ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ