กลุ่มศิลปกรรม

กลุ่มศิลปกรรมจะเน้นกระบวนการเรียนการสอนอันเป็นแม่แบบของงานสร้างสรรค์ศิลปะ ค้นหารูปแบบวิธีการเฉพาะตน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ และการอนุรักษ์ การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยเปิดสอน

       หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) ในสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาวิชาจิตรกรรม
  • สาขาวิชาศิลปะไทย
  • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
  • สาขาวิชาประติมากรรม
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาเครื่องปั่นดินเผา
  • สาขาวิชาเครื่องหนัง
  • สาขาวิชาหัตถกรรม