กลุ่มศิลปศาสตร์

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เทคนิควิธีการจัดนำเที่ยว หลักการเป็นมัคคุเทศก์
  • สาขาวิชาการโรงแรม : ศศ.บ. (การโรงแรม) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการโรงแรม ศึกษาด้านการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม ศึกษาหลักและวิธีการจัดบริการที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล : ศศ.บ. (ภาษาอังฤกษเพื่อการสือสารสากล) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนำไปประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพูด การฟัง อ่าน เขียน และแปลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒธรรมของเจ้าของภาษา

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามความถนัดในสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษา เช่น เป็นมัคคุเทศ การจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม หรือเป็นเลขานุการ ทำงานเกี่ยวกับงานแปลและงานล่าม และนอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

แนวทางศึกษาต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน