กลุ่มศึกษาศาสตร์

  • วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ผู้ที่เข้าศึกษาจะมีความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะเชิงปฏิบัติการ ในหมวดวิชาเฉพาะสาขา อาทิหลักการและทฤษฎีด้านการสื่อสาร การจัดการ และการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การใช้และควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ทางการศึกษา อาทิ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สไลด์เอนกทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อทางคอมพิวเตอร์
  • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา : ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ผู้เข้าศึกษาจะมีความรู้และทักษะด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์กราฟฟิค การวิเคราะห์การออกแบบระบบ การผลิตสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบการจัดฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์