กลุ่มเกษตรศาสตร์

  • สาขาวิชาพืชศาสตร์ : วท.บ. (พืชศาสตร์) ศึกษาเกี่ยวกับพืชศาสตร์ด้านต่างๆ การเลือกพื้นที่และแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ การย้ายปลูก การขยายพันธุ์พืช ศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อม ดินและน้ำ ศัตรูพืชที่มีต่อการผลิต การเขียนแบบ และการออกแบบ การจัดสอน การจำแนกลักษณะทางเกษตรศาสตร์ การผลิต การเขียนแบบและการออกแบบ การจัดสอน การจำแนกลักษณะทางเกษตรศาสตร์ การผลิต และเน้นวิทยาการ หลังการเกี่ยวพืชสวน
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : วท.บ. (สัตวศาสตร์) ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานต่าง ๆ ทางด้านพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง สรีรวิทยา พันธุกรรม ศึกษาถึงสาเหตุ อาการ การวินิจฉัยและการรักษาโรคต่างๆ ระบบการผสมพันธุ์ และการปรับปรุงพันธ์
  • สาขาวิชาเกษตรศึกษา : วท.บ. (เกษตรศึกษา) เน้นการศึกษาวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาให้มีความพร้อมในการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้าน (วิชาเอก) และการสอนวิชาพื้นฐานซึ่งทางด้านวิชาเกษตรศึกษา เรียกว่า “วิชาการศึกษาทั่วไป” ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาต่างๆ คือ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร: วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ศึกษาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ผลิตผลเกษตรกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีค่าสูงขึ้น และการใช้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเก็บรักษาการแปรรูป การใช้ประโยชน์ผลิตผลเกษตรให้มีมูลค่าอย่างประสิทธิภาพ
  • สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน : วท.บ. (เกษตรกลวิธาน) เน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ให้การสนับสนุน ในการศึกษาดูงานและการฝึกงานของนักศึกษา นอกจากนั้นภาควิชายังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันหรือแหล่งทุนต่างๆ และเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) โดยศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ การนำจุลทรีย์ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นในการนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร) เน้นการศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตร การจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร ปัญหาและนโยบายการเกษตร การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการตลาด ผลผลิตเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาประมง : วท.บ. (ประมง) เน้นการศึกษาในด้านระบบการผลิตสัตว์น้ำ การจัดสรรปัจจัยการผลิต ควบคุมการผลิต ปัญหาและนโยบายการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางชลนิเวศ นิเวศชายฝั่ง ทั้งแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล เข้าใจถึงการใช้เครื่องมือประมง การกำหนดขนาดเครื่องมือ การออกแบบ การสร้างและการบำรุงรักษา ตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) การศึกษาเน้นให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเลี้ยงสัตว์ การสุขาภิบาล การป้องกันกำจัดและการควบคุมโรค รวมทั้งการรักษาพยาบาลสัตว์