หลักสูตร INTERNATIONAL PROGRAM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้เปิดสอนโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอย่าง มีทักษะ และเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพ พร้อมกับมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานกับองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดสอนที่คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

การจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร และดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและ ต่างประเทศ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปิดสอนวิชาเอกดังนี้

  • Accounting
  • Marketing
  • Information System
  • International Business Management 
  • Business Engineering
  • Business English

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. พณิชยกรรม ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ