สาขาวิชาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทางวิชาชีพที่เน้นการปฎิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยคณะต่างๆ 10 คณะ  และ 1 วิทยาลัย ได้แก่

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามความถนัดในวิชาชีพ รวมถึงความสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานต่างๆ โดยเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้
  ปริญญาตรี
  1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม และ ม.6 วิทย์-คณิต หรือกลุ่มสาขาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
  วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการวิศวกรรม/ วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ/ วิศวกรรมพลาสติก/ วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมสำรวจ/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมเกษตร-วิศกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/ วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมดินและน้ำ/ วิศวกรรมอาหาร/ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-การผลิตเส้นใยสังเคราะห์/ วิศวกรรมพอลิเมอร์/ วิศวกรรมสิ่งทอ/ วิศวกรรมอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม-โทรคมนาคม
  2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอน : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาเรียน 3 ปี สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
  วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต/ วิศวกรรมเครื่องกล
  ปริญญาโท
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิสวกรรมศาสตบัณฑิต (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)  สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
  วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมสิ่งทอ/ วิศวกรรมการผลิต/ วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  จัดการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และทักาะเชิงปฎิบัติการในสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการทำงานได้ หลักสุตรและสาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  ปริญญาตรี
  1. หลักสูตรครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 5 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง และ ม.6 วิทย์-คณิต หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้ากำลัง/ วิศวกรรมอิเล้กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
  3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ช่างไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า และ ม.6 วิทย์-คณิต หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาที่เปิดสอน คือ
  คอมพิวเตอร์ศึกษา
  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปีและเทียบโอน รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ม.6 วิทย์-คณิต หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาที่เปิดสอน คือ
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  ปริญญาโท
  1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) สาขาที่เปิดสน ได้แก่
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา/ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร/ เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
  **ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษาจะต้องเรียนเพิ่มเพื่อปรับพื้นฐาน**
  2. ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) : รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) สาขาที่เปิดสอน ได้แก่
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ปริญญาเอก
  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) : รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) สาขาที่เปิดสอน ได้แก่
  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  จัดการเรียนการสอน เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทางทฤษฎีและปฎิบัติ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย ให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามระบบอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้
  ปริญญาตรี
  1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  อาหารและโภชนาการ/ อุตสาหกรรมงานอาหาร/ เทคโนโลยีงานประดิฐ์สร้างสรรค์/ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/ ออกแบบแฟชั่นและจัดการสินค้า
  2. หลักสุตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 5 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน คือ
  การศึกษาปฐมวัย
  3. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) เทียบโอน (ใช้เวลาเรียน 2 ปี) สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  อาหารและโภชนาการ : รับผู้จบ ปวส.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, อุตสาหกรรมอาหาร, ธุรกิจอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รับผู้จบ ปวส.สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ : รับผู้จบ ปวส.สาขาวิชาคหกรรม, คหกรรมศิลปประดิษฐ์ และบริหารคหกรรมศาสตร์
  ปริญญาโท
  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.ม.) : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดสอน คือ
  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  จัดการเรียนการสอน เน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทีมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิต โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี
  ปริญญาตรี
  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  เทคโนโลยีการพิมพ์/ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์/ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง/ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ครึ่ง : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  เทคโนโลยีการพิมพ์/ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์/ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง/ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • คณะบริหารธุรกิจ
  จัดการเรียนการสอน เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการ เทคนิค กลยุทธ์ในการบริหาร การวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล การตัดสินใจการลงทุน รวมทั้งการจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
  ปริญญาตรี
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  การตลาด/ การบัญชีและการเงิน/ การจัดการ/ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ/ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์รกิจ และ เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เทียบโอน : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาเรียน 2 ปี สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  การตลาด/ การบัญชี/การเงิน/  การจัดการ-การจัดการทั่วไป/ การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์/ การจัดการ-การจัดการสำนักงาน/ การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1/ การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2/ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A. International Program) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) / ระบบสารสนเทศ (International Computer Information System) /บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International bussiness Administration) / การตลาด (Marketing)
  ปริญญาโท
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) : รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  Y-MBA (รุ่นผู้บริหารรุ่นใหม่) มีสาขาวิชา ดังนี้
  การตลาด/ การจัดการทั่วไป/ การบัญชี/ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ/ ระบบสารสนเทศ
  X-MBA (รุ่นผู้บริหาร) มีสาขาวิชา ดังนี้
  การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ และ การจัดการทั่วไป
  ปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
  การตลาด/ การจัดการ/ ระบบสารเทศ/ การบัญชี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จัดการเรียนการสอน เน้นการศึกษาเพื่อที่จะผลิต นักวิเคราะห์ วิจัย ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้
  ปริญญาตรี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 วิทย์-คณิต หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
  เคมี/ ฟิสิกส์ประยุกต์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ สถิติ/ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ ชีววิทยา/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ คณิตศาสตร์
  ปริญญาโท
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) : รับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  คณิตศาสตร์/ ชีววิทยาประยุกต์/ เคมีนวัตกรรม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  จัดการเรียนการสอน เน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตั้งแต่กระบวนการสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย และเทคนิคการสอน การปฎิบัติแต่ลัสาขาวิชา เพื่อให้เกิดทักษะในวิชาชีพ หลักสุตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
  ปริญญาตรี
  1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
  ภาควิชาทัศนศิลป์ มีสาขาวิชา ดังนี้
  ศิลปะไทย/ จิตรกรรม/ ประติมากรรม/ ศิลปะภาพพิมพ์
  ภาควิชาศิลปะการออกแบบ และเทคโนโลยี มีสาขาวิชา ดังนี้
  ออกแบบนิเทศศิลป์/ อกแบบผลิตภัณฑ์/ ออกแบบภายใน/ เครื่องปั้นดินเผา/ เครื่องหนัง/ หัตถกรรม/ ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิงทอ
  ภาควิชานาฎดุริยางคสิลป์ มีสาขาวิชา คือ
  ดนตรีสากล
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
  ภาควิชานาฎดุริยางค์คศิลป์ มีสาขาวิชา ดังนี้
  นาฎศิลป์ไทย/ ดุริยางค์สากล/ ดุริยางค์ไทย/ นาฎศิลป์สากล/ คีตศิลป์ไทย
 • คณะศิลปศาสตร์
  จัดการเรียนการสอน เน้นให้นักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด้านศิลปศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถสร้างผลงานวิจัย และเป็นแหล่งให้บริการความรู้ทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา คือ
  ปริญญาตรี
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
  การท่องเที่ยว/ การโรงแรม/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  จัดการเรียนการสอน เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการทำงานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ โดยเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา คือ
  ปริญญาตรี
  1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี : รับผู้สำเร้จการศึกษาระดับ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือศิลปกรรม ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และ สถาปัตยกรรมภายใน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  จัดการเรียนการสอน เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการ มีความชำนาญในการปฎิบัติงาน มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
  ปริญญาตรี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/ การผลิตพืช/ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/ สัตวศาสตร์/ ประมง
  : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาเกษตรกรรม หรือช่างอุตสาหกรรม และ ม.6 วิทย์-คณิต หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน
  ปริญญาโท
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการเกษตร สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้
  เทคโนโลยีการผลิตพืช/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร/ การบริหารศัตรูพืชแบบยั้งยืน
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพในการประกอบโรคศิลปะที่มีความรู้ ความสามารถ ในการปฎิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบองค์รวม คือ การรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์มาใช้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้
  ปริญญาตรี
  1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 วิทย์-คณิต หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาที่เปิดสอน คือ
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 วิทย์-คณิต หรือกลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาที่เปิดสอน คือ
  สุขภาพความงามและสปาไทย