Category Archive: รับสมัครเรียนต่อ

ธ.ค.
24

มหกรรมการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 28

ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 28″ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมดุสิตธานี เวลา 11.00-18.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://tieca.com/tieca_expo_booking.php รวมสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศชั้นนำมากมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศกับน้องๆ ฟรี ลุ้นรับของรางวัลและทุนเรียนภาษาฟรีภายในงานกว่า 154,800 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 02-642-6114, 02-642-6519 หากมีปัญหาในการลงทะเบียน แจ้งที่อีเมล์ info@tieca.com

ธ.ค.
24

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรียนภาษาและเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ดูรายระเอียด ได้ที่นี่

ต.ค.
22

รับสมัครเข้าศึกษาต่อมทร.ธัญบุรีปีการศึกษา2557

ต.ค.
21

ประกาศ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th/ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร  

ก.ค.
05

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 สาขาวิชาที่รับสมัคร 1.  การตลาด 2.  การจัดการ 3.  ระบบสารสนเทศ 4.  การบัญชี 5.  ธุรกิจระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิก

ส.ค.
08

แจ้งเรื่อง การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2555 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยรับผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนด นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ติดต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสามารถดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 สิงหาคม 2555 สามารถ Download ข้อมูล —- > คลิก